לקראת מדיניות מבוססת ממצאים: סקירה שיטתית של תוכניות להתמודדות עם אבטלה בישראל

מימי איזנשטט, ג'וני גל, אלון שפירא

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מטרת המאמר להדגים גישה מחקרית של מחקרי-על או סקירה שיטתית המאפשרים ניתוח של ממצאים משילוב של כמה מחקרי הערכה ובוחנים את השפעת התוכניות על המשתתפים בהן כבסיס לקבלת החלטות בתחום המדיניות החברתית והציבורית. מטרות המחקר המוצג במאמר היו להעריך מהן התוכניות המועילות להתמודדות עם אבטלה בישראל, ולבדוק אילו אוכלוסיות יכולות להפיק תועלת מרבית על סמך מחקרי הערכה של תוכניות שבוצעו בישראל בין השנים 2005-1990.
כותר מתורגם של התרומהTowards Evidence-Based Policy: A Systematic Review of Programs dealing with Unemployment
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)41-70
מספר עמודים30
כתב עתסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
כרך9
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

IHP publications

 • ihp
 • Counseling -- Vocational guidance
 • Manpower policy
 • Occupational training
 • Unemployment
 • אבטלה
 • הכשרה מקצועית
 • ייעוץ תעסוקתי
 • מדיניות כלכלית -- תעסוקה

RAMBI publications

 • rambi
 • Israel -- Economic conditions

פורמט ציטוט ביבליוגרפי