The Tragedy of a Generation: The Rise and Fall of Jewish Nationalism in Eastern Europe: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

תקציר

הספר מציע ביוגרפיה משותפת - פרוסופוגרפיה - של שלוש דמויות בולטות בתנועה היידישיסטית המודרנית: אליהו צ'ריקובר, ישראל יפרויקין וזליג קלמנוביץ'. שלושתם היו אינטלקטואלים ופעילים פוליטיים יהודים ממוצא רוסי שסיפור חייהם ופעילותם התנהלו במשך עשרות שנים סביב חזון "הלאומיות התפוצתית".
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)221-224
מספר עמודים4
כתב עתגלעד
כרךכ"ה
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על:
Karlip, Joshua M. The Tragedy of a Generation: The Rise and Fall of Jewish Nationalism in Eastern Europe. Cambridge: Harvard University Press, 2013.

IHP publications

  • ihp
  • יפרויקין, ישראל
  • לאומיות יהודית
  • צ'ריקובר, אליהו -- 1881-1943
  • קלמנוביץ, זליק

פורמט ציטוט ביבליוגרפי