The inverse galois problem over c(z)

Arno Fehm, Dan Haran, Elad Paran

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'The inverse galois problem over c(z)'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Mathematics