השפעותיו של החוק להגבלת שכר מנהלים בתאגידים פיננסיים

מנחם עבודי, דן עמירם, עודד רוזנבאום, אפרת שוסט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

במרץ 2016 נחקק בישראל החוק להגבלת שכר בכירים בתאגידים פיננסיים (בעיקר בנקים וחברות ביטוח), הקובע תקרת שכר מחייבת למנהלים. במאמר זה אנו דנים בהשפעתו של החוק על סמך ניתוח האירוע של אישור החוק בוועדת הכספים של הכנסת שנערך על ידינו ב- (2020) Abudy et al. הממצאים מראים כי במועד זה נרשמו תשואות עודפות חיוביות בתאגידים פיננסיים הכפופים לחוק, כאשר האפקט החיובי מרוכז בחברות שבהן המגבלה אפקטיבית (כלומר חברות ששילמו למנהליהם שכר גבוה מהתקרה שנקבעה בחוק). ממצאים אלו מעידים שהמשקיעים מעריכים כי למגבלת השכר יש השפעה חיובית על שווי התאגידים הפיננסיים. בנוסף, הממצאים מראים כי בשלוש השנים שחלפו מאז נחקק החוק לא נצפתה פגיעה בביצועים או עלייה בשיעור עזיבת המנהלים. ממסקנות הדיון עולה שחוזי תגמול מנהלים יכולים להיקבע באופן שאינו ממקסם את שווי החברה. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהThe effects of the law limiting executive compensation in financial companies
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)30-40
מספר עמודים11
כתב עתחידושים בניהול
כרך9
סטטוס פרסוםפורסם - יולי 2021

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • השקעות ומשקיעים
  • חקיקה
  • מדדי ביצוע
  • רגולציה (מדיניות ציבורית)
  • שוק ההון
  • שכר בכירים במשק
  • תאגידים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי