Submodular + Concave

Siddharth Mitra, Moran Feldman, Amin Karbasi

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Submodular + Concave'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.