Spacing of Zeros

Eli Levin, Doron S. Lubinsky

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Spacing of Zeros'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Mathematics