Phenomenology and the "Theological Turn": The French Debate (Book).

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

תקציר

Reviews the book "Phenomenology and the "Theological Turn": The French Debate," by Dominique Janicaud.
שפה מקוריתאנגלית
עמודים (מ-עד)354-355
מספר עמודים2
כתב עתCommon Knowledge
כרך10
מספר גיליון2
מזהי עצם דיגיטלי (DOIs)
סטטוס פרסוםפורסם - 1 מאי 2004

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Phenomenology and the "Theological Turn": The French Debate (Book).'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי