OpenupEd - מיזם קורסי המוק האירופי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

קורסי מוק בטעם אחר: יוזמה אירופית של קורסי מוק בהובלת אוניברסיטאות פתוחות - פתוחים יותר, מגוונים יותר וממוקדי למידה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)8
מספר עמודים1
כתב עתהוראה באקדמיה
כרך4
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • חינוך גבוה
  • למידה מרחוק

פורמט ציטוט ביבליוגרפי