On Shahidi local coefficients matrix

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'On Shahidi local coefficients matrix'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Mathematics