Naming Patterns in the Latin Kingdom of Jerusalem

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
מקום הפרסוםOxford
מוציא לאורProsopographica et Genealogica
מספר עמודים112
מסת"ב (מודפס)1900934116
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

פורמט ציטוט ביבליוגרפי