Lower-dimensional gravity

Y. Verbin

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Lower-dimensional gravity'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Keyphrases

Physics