Jews and the Imperial State: Identification Politics in Tsarist Russia: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

תקציר

הספר עוסק בפריסה ההתיישבותית של היהודים ברוסיה הצארית בתוך תחום המושב ומעבר לו, ובדפוסים שונים של אינטראקציות בין היהודים כפרטים לבין השלטון. המחבר מתבסס על עיון מעמיק בתיעוד ארכיוני שלטוני, ובפוליטיקה של הזיהוי - הדרכים השונות שבהן פעל המשטר הצארי לזיהוי נתיניו היהודים.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)177-180
מספר עמודים4
כתב עתגלעד
כרךכ"ד
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על:
Avrutin, Eugene M. Jews and the Imperial State: Identification Politics in Tsarist Russia, Ithaca & London: Cornell University Press, 2010

IHP publications

  • ihp
  • היסטוריה יהודית -- עת חדשה -- מאה 19
  • יהודי רוסיה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי