Grossmann, Atina. Jews, Germans, and Allies : close encounters in occupied Germany. Princeton University Press, Princeton, 2007: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

תקציר

כחוקרת של ההיסטוריה הגרמנית, וכמי שמתעניינת במיוחד בשאלות של מגדר ומיניות, בוחנת גרוסמן בספרה את חייהם של היהודים בגרמניה הכבושה על רקע החברה הגרמנית בת הזמן. הספר עוסק בשלוש קבוצות יהודים, גרמנים ובעלות הברית.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)525-529
מספר עמודים5
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך73
מספר גיליון4
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על:
Grossmann, Atina. Jews, Germans, and Allies : close encounters in occupied Germany. Princeton University Press, Princeton, 2007.

IHP publications

  • ihp
  • בעלות הברית (מלחמת העולם השנייה)
  • גרמניה -- היסטוריה -- 1945-1990
  • מחנות עקורים (שואה)
  • ניצולי השואה
  • פליטים באירופה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי