הדיסוננס האתי: מה משפיע על הונאה אקדמית בלמידה אנלוגית ודיגיטלית בקרב תלמידי בתי ספר בישראל?

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנס

תקציר

ממחקרים עכשויים עולה כי ההונאה האקדמית (academic dishonesty) הינה תופעה שכיחה ומדאיגה, הן במדיה הדיגיטלית והם במדיה האנלוגית. כמו כן מצביעים המחקרים כי תלמידים המפרים נורמות מוסריות מצויים בדיסוננס אתי באם הם תופסים את התנהגויות ההונאה כבלתי לגיטימיות. מטרת המחקר הנוכחי היתה לתקף את 'אינדקס הדיסוננס האתי' ('Ethical Dissonance Index), המייצג את הפער שבין שכיחות ההונאה לבין תפיסת הלגיטימיות שלה. המחקר בחן מדגם מגוון של אוכלוסיית תלמידי ישראל (גיל, מגדר, דתיוּת ומגזר). כמו כן, בחן המחקר באיזו מידה אינדקס הדיסוננס האתי מושפע מהמדיום, מסוג ההונאה ומהבדלים בין אישיים. במחקר נעשה שימוש בתרחישי הונאה לשם מדידה לא ישירה של התנהגויות הונאה. תוצאות המחקר ביחס למדיה הראו כי באופן כללי, שכיחות ההונאה הדיגיטלית הנה נמוכה יותר, אך הונאה זו נתפסת כיותר לגיטימית מההונאה האנלוגית. קשר זה נמצא תלוי בסוג ההונאה (רמאות, פלאגיאריזם, פברוק או סיוע). מעבר לכך, ממצאי המחקר מאששים את ההנחה כי התלמידים היו מודעים לבעייתיות שבהתנהגות לא אתית וחוו רמה מסוימת של דיסוננס אתי. ההבדלים הבין-אישיים שנמדדו במחקר לא השפיעו על הקשר בין מדיה, סוג ההונאה והדיסוננס האתי. המחקר מציע כי התערבויות שמטרתן למגר את תופעת ההונאה האקדמית צריכות להתייחס באופן פרטני למאפיינים השונים של המדיה ולסוגי ההונאה המאפיינים אותם. יתרה מכך, המחקר מתקף את אינדקס הדיסוננס האתי ומציע כי התמודדות יעילה עם ההונאה האקדמית מחייבת אנשי חינוך להתייחס גם לחוויה של הדיסוננס האתי עליה מדווחים התלמידים. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהEthical Disonance: What affects digital and analog academic dishonesty of Israeli school students?
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
עמודים113-120
מספר עמודים8
כרך13
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

IHP publications

  • ihp
  • אתיקה
  • טכנולוגיה
  • מדיה דיגיטלית
  • רמאות
  • תלמידים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי