Do early adopters walk the opinion leadership talk? A meta-analysis

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Do early adopters walk the opinion leadership talk? A meta-analysis'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Social Sciences