Composition Effect on Mass-Radius Relation of Exoplanets

Allona Vazan, A. Kovetz, M. Podolak, Ravit Helled

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנס

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Composition Effect on Mass-Radius Relation of Exoplanets'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Keyphrases

Physics