Celebridades brasileñas en la política: historia reciente, continuidades y rupturas

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Celebridades brasileñas en la política: historia reciente, continuidades y rupturas'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Social Sciences