הערות קצרות על הקשרו הסורי של ספר יצירה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מבקש לבחון מהו האקלים התרבותי ומה היא התקופה המוקדמת ביותר שבהם עולה הרעיון המרכזי המובע ב"ספר יצירה" - היינו הטענה כי העולם נברא מעשרים ושתים אותיות. לפיכך, המצאותה של טענה מקבילה ב"מיסתורין של האותיות היווניות" מלמדת אותנו כי רעיונות מקבילים ל"ספר יצירה" היו בנמצא לכל המאוחר במאה הששית לספירה. הטענות המיתיות הנקשרות לאותיות הסוריות בחיבור יווני זה מלמדות כי מקור הטענה בדבר בריאת העולם מעשרים ושתיים אותיות הוא ככל הנראה, בצפון סוריה. לאור זאת מניח מחבר המאמר כי כשם ש"במיסתורין של האותיות היווניות" התאים טענה זו לאותיו היווניות, גם "ספר יצירה" התאים באופן פשוט הרבה יותר את הטענות האלה לשפתו - השפה העברית המונה ממילא עשרים ושתיים אותיות, אלא ש"ספר יצירה" בשונה מ"המיסתורין של האותיות היווניות", אינו נוהג לצטט את מקורותיו. מסקנה זו עשויה גם להסביר מדוע "ספר יצירה" אינו מתייחס לאותיות הסופיות ואינו מציין כי מבחינת צורתן האותיות העבריות עולות למספר עשרים ושבע. Refereed/Peer-reviewed
כותר מתורגם של התרומהBrief Comments on the Syrian Context of Sefer Yetsirah
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)75-89
מספר עמודים15
כתב עתמחקרי ירושלים במחשבת ישראל
כרך22
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

IHP publications

  • ihp
  • אותיות האלף בית
  • אותיות, מילים וסימנים ביהדות
  • בריאת העולם
  • יצירה (ספר)
  • שפה ארמית
  • שפה סורית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי