Bayesian neural word embedding

פרסום מחקרי: תוצר מחקר מכנסהרצאהביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'Bayesian neural word embedding'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Engineering & Materials Science