Analysing Levinas' totality and infinity

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתאנגלית
מקום הפרסוםEdinburgh
מוציא לאורEdinburgh University Press
מסת"ב (מודפס)9780748699865, 9780748699872
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

פורמט ציטוט ביבליוגרפי