An unbearable price: War casualties and warring democracies

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'An unbearable price: War casualties and warring democracies'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Social Sciences