חלוקה מחדש ופוליטיקת הפיננסיאליזציה של מדיניות רווחה: המקרה של "חיסכון לכל ילד"

רונן מנדלקרן, זאב רוזנהק

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הפיננסיאליזציה הגוברת ומעמיקה במגוון תחומי פעילות כלכלית וחברתית היא אחד ממאפייני היסוד של המשטר הנאו -ליברלי. תהליך זה מצוי בעיצומו גם בתחומים שונים של פעילות המדינה, כולל מדיניות הרווחה. הפיננסיאליזציה של מדינת הרווחה מכוננת וממסדת סוגים שונים של קשרים וממשקים בין מדיניות חברתית לבין שווקים פיננסיים, ההגיונות שלהם והשחקנים הפועלים בהם. לאור הסתירות והמתחים הפוטנציאליים בין ההיגיון של מדינת הרווחה לבין זה של שווקים פיננסיים, מאמר זה מתמקד בשתי שאלות מרכזיות: הראשונה, אילו מערכי כוח פוליטיים עשויים לקדם או לתמוך בפיננסיאליזציה של תוכניות רווחה? השנייה, מהן ההשלכות הפוליטיות של פיננסיאליזציה, הן בנוגע למדיניות החברתית הן בנוגע לשווקים הפיננסיים ולשחקנים הפועלים בהם? ניתוח המקרהשל תוכנית חיסכון לכל ילד מלמד, בהקשר של השאלה הראשונה, כי במצב של עימות בין דרישות לחלוקה מחדש לבין ההתנגדות העזה להשפעותה דה -הסחרה (decommodification) שיש לקצבאות אוניברסליות, פיננסיאליזציה עשויה לשמש פתרון לסבך הפוליטי: היענות לדרישות החלוקה מחדש תוך כדי הכפפתן לעקרונות ההסחרה של השקעה חברתית. בהקשר של השאלה השנייה, ניתוח המקרה מלמד כי כאשר מכשירים פיננסיים נעשים חלק ממנגנון תשלומי ההעברה, שחקנים, אינטרסים ושיקולים חדשים הקשורים למבנה ולתפקוד של המערכת הפיננסית נעשים גורמים חשובים בתהליך של קביעת מדיניות ויישומה בתחום המדיניות החברתית. תהליך זה משקף שינוי משמעותי בפוליטיקה של מדינת הרווחה. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהRedistribution and the politics of welfare policy financialization: the case of "Savings for Every Child" program
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)71-92
מספר עמודים22
כתב עתביטחון סוציאלי
כרך116
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

 • ihp
 • דה-הסחרה
 • השקעות ומשקיעים
 • ילדים
 • מדיניות חברתית
 • מדינת רווחה
 • פוליטיקה וכלכלה
 • פיננסיאליזציה
 • פער חברתי
 • קצבאות ילדים
 • רגולציה (מדיניות ציבורית)
 • תוכניות חיסכון

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'חלוקה מחדש ופוליטיקת הפיננסיאליזציה של מדיניות רווחה: המקרה של "חיסכון לכל ילד"'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי