תמות נפשי עם פלישתים! על ביקורת המודרניות כקרתנית

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
סטטוס פרסוםבהכנה - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי