תור הזהב? יהדות הונגריה בעידן האמנציפציה

Guy Miron (אחר)

פרסום מחקרי: תוצר מחקר שאינו טקסטתוצר דיגיטלי / חזותי

תקציר

ערב עיון להשקת הקובץ:
:תמיד הונגרים
יהודי הונגריה בתמורות העת החדשה
שפה מקוריתעברית
המדיה של הפרסוםמקוון
סטטוס פרסוםפורסם - 14 יוני 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי