תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה

Avriel Bar-Levav (עורך), רון מרגולין (עורך), שמואל פיינר (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Keyphrases

Arts and Humanities