שתיקה שווה זהב? כיצד מגבלות על דיווח משפיעות על חוסר הסכמה בין משקיעים

מנחם עבודי, אפרת שוסט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

עבודה זו בוחנת את השפעתה של הנחיה (רגולציה) המגבילה את שיקול הדעת של חברות בדיווח על אירועים מהותיים על רמת אי-ההסכמה בין המשקיעים (Investor disagreement) באשר לערך החברה. התוצאות מראות כי בתקופה שלאחר ההנחיה – בה רמת הדיוק של הדיווחים אמורה להיות גבוהה יותר – ירדה מידת אי ההסכמה בין המשקיעים בשוק לאחר פרסום דיווח מיידי יחסית לתקופה שלפני ההנחיה. ירידה זו חלה בעיקר לגבי הודעות חיוביות של חברות המדגם, בעוד שמידת אי ההסכמה לא השתנתה באופן מובהק בעקבות הודעות שליליות של חברות אלו. מממצאים אלו עולה שאיסור על גילוי מידע וולונטרי עשוי, במקרים מסוימים, להביא לשיפור הדיווחים לציבור המשקיעים ולהקטנת אי ההסכמה ביניהם. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כתב עתתיאוריה ופרקטיקה בניהול
כרך2
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

 • ihp
 • גז טבעי
 • דיווח (מנהל)
 • הרשות לניירות ערך
 • השקעות ומשקיעים
 • חברות גז
 • חברות דלק
 • חיפושי נפט
 • מדיניות כלכלית -- שוק ההון
 • מידע עסקי
 • מניות
 • מסחר
 • פיקוח על שוק הכספים וההון
 • רגולציה (מדיניות ציבורית)
 • שוק ההון
 • שיתוף מידע וידע

פורמט ציטוט ביבליוגרפי