"ראיתי את זה בסדרה. יולדים במין פיסוק כזה...": נערות ישראליות מבינות לידה

נטעלי בראואר , Dana Kaplan

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומה“I saw it on that TV show":: Israeli girls' perceptions of childbirth
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)1-21
כתב עתמגדר
כרך7
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

פורמט ציטוט ביבליוגרפי