קוגניציה וחשיבה בעולם הדיגיטלי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe brain damage entrapment: First-hand evidence
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)50-57
כתב עתגליליאו: כתב עת למדע ומחשבה
כרך63
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

פורמט ציטוט ביבליוגרפי