פילוסופיה של מדעי הקוגניציה

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

הערה ביבליוגרפית

מס' קורס או"פ 10942

Keywords

  • קוגניטיביות
  • Cognition

פורמט ציטוט ביבליוגרפי