פיוטים לחנוכה - אלעזר בירבי קליר

אלעזר בירבי קיליר, אופיר מינץ-מנור (עורך)

פרסום מחקרי: פרסום בבמה מקצועיתגיליון מיוחד

שפה מקוריתעברית
כרךמוסף
מס'4
פרסום על ידי מומחהפעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח
מוציא לאורמכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

Keywords

  • Cairo Genizah
  • Hanukkah -- Poetry
  • Hanukkah -- Liturgy -- Texts
  • Piyyutim -- Criticism
  • Textual
  • Piyyutim -- History and criticism

פורמט ציטוט ביבליוגרפי