סקירת הספר: Disposable People – New Slavery in the Global Economy, by Kevin Bales. Berkeley: University of California Press, 1999

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהReview: Disposable People – New Slavery in the Global Economy, by Kevin Bales. Berkeley: University of California Press, 1999
שפה מקוריתעברית
כתב עתסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
כרךב
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

פורמט ציטוט ביבליוגרפי