סקירת הספר: ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק – המשק הישראלי, 1985-1998, בעריכת אבי בן בסטץ תל-אביב: עם עובד, 2001

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהReview: The Israeli Economy, 1985-1998: From Government Intervention to Market Economy, by Avi Ben Bassat (Ed.). Tel-Aviv: Am Oved, 2001
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)503-505
כתב עתסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
כרך4
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2002

פורמט ציטוט ביבליוגרפי