ספירות הקודש והופכן: פירוש עשר ספירות עם ספירות שמאליות

נעמה בן-שחר, Tzahi Weiss

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהTen Holy Sefirot, and their Inverse: A Commentary on the Ten Sefirot Alongside the Left Emanation
שפה מקוריתעברית
כתב עתקבץ על יד: דברים שבכתב היוצאים לאור בפעם הראשונה
סטטוס פרסוםבהכנה - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי