סוציולוגיה של התרבות: מבוא כללי

Motti Regev

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'סוציולוגיה של התרבות: מבוא כללי'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Social Sciences