מנכיחים את הגלובלי: בנק ישראל ופוליטיקת ההכרח של הניאו-ליברליזם

דניאל ממן, זאב רוזנהק

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מחברי המאמר בוחנים את הטרנספורמציה של הכלכלה הפוליטית בישראל ומתמקדים ביחסי הגומלין בין תהליכים גלובליים ובין הפעילות של שחקנים פוליטיים מקומיים. לעומת התפיסה המניחה שקיים קשר סיבתי ישיר בין גלובליזציה ובין ההתעצמות של עקרונות ניאו-ליברליים, טוענים המחברים שיש לבחון את האופנים שבהם לוגיקות גלובליות מונכחות בשדה המקומי על ידי שחקנים פוליטיים מקומיים. מנגנון מרכזי להנכחת הגלובלי הוא ניהול של פוליטיקת ההכרח, המציגה את האימוץ של פרקטיקות ניאו-ליברליות כנכפה באופן בלתי נמנע על ידי תכתיבי הגלובליזציה. המחברים מראים איך במטרה להציג את הפרויקט הניאו-ליברלי כהכרחי, וכך לקדם את מיסודו, בנק ישראל מגייס שלושה ממדים מרכזיים של הגלובליזציה: העוצמה הנורמטיבית של תבניות מוסדיות דומיננטיות בשדה הגלובלי, עוצמת הכפייה של הארגונים הפיננסיים הבינלאומיים והעוצמה המבנית של השווקים הפיננסיים הגלובליים (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)107-131
מספר עמודים25
כתב עתסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
כרךי
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

IHP publications

  • ihp
  • Banḳ Yiśraʼel
  • International economic relations
  • Neoliberalism
  • בנק ישראל
  • כלכלה בין-לאומית
  • ניאו-ליברליזם

RAMBI publications

  • rambi
  • Israel -- Economic conditions
  • בנק ישראל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי