מינץ, מתתיהו. חבלי נעורים - התנועה השומרית 1911-1921: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)רנ"א-רנ"ח
כתב עתגלעד
כרךט"ו-ט"ז
סטטוס פרסוםפורסם - 1997

IHP publications

  • ihp
  • הקיבוץ הארצי
  • השומר הצעיר (תנועת נוער)
  • יערי, מאיר -- 1897-1987

פורמט ציטוט ביבליוגרפי