מוסדות להשכלה גבוהה בישראל?

יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)6-11
מספר עמודים6
כתב עתלדעת: מדע לנוער המתבגר
כרךי"ט
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 1989

IHP publications

  • ihp
  • אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  • אוניברסיטת בר-אילן
  • האוניברסיטה העברית בירושלים
  • האוניברסיטה הפתוחה
  • חינוך גבוה
  • טכניון - מכון טכנולוגי לישראל
  • מכון ויצמן למדע
  • נוער שוחר מדע

פורמט ציטוט ביבליוגרפי