מה גורם לאחריות תאגידית בתעשייה הישראלית?

אביעד בר חיים, אור קרסין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

במחקר אמפירי ראשון הבוחן אחריות תאגידית בישראל, המחברים ניסו לענות מה גורם להתנהגות אחראית של תאגיד, באמצעות בחינת הגורמים לאחריות התאגידית בתעשייה הישראלית. הם גיבשו מודל שמתייחס לשלושה רבדים המשפיעים על ביצועים אחראיים בתאגידים עצמם: א. הרובד המוסדי, המתייחס לדרישות וללחצים של המאסדר (הרגולטור) ובעלי העניין; ב. הרובד הארגוני, המתייחס למנהיגות בארגון, לעמדות ולפעולות של מנהלים בכל הקשור לאחריות תאגידית ולתרבות ארגונית; ג. הרובד האישי, המתייחס לעמדות של עובדים כלפי מקום עבודתם: התנהגות ארגונית אזרחית, מחויבות לארגון ושביעות רצון ממקום העבודה. באמצעות ניתוח רב-משתנים הם ביקשו לזהות את הגורמים שמשפיעים בצורה משמעותית על התנהגות אחראית (או בלתי אחראית) של תאגידים. אחריות תאגידית נבחנה במובנה הרחב: ביחס התאגיד לסביבה, לקהילה ולחברה, לקידום הכלכלה, לעובדים, למוצריו ולמשילות הפנים-ארגונית. נבחנו פעולות שעומדות בדרישות האסדרה בתחומים אלה, כמו גם פעולות שהן מעבר לדרישות האסדרה, והן בגדר פעולות ותכניות התנדבותיות של התאגיד. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)9-11
מספר עמודים3
כתב עתאקולוגיה וסביבה
כרך7
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

IHP publications

  • ihp
  • אחריות
  • אחריות חברתית של ארגונים ועסקים
  • איכות הסביבה
  • איכות הסביבה -- מודעות צבורית
  • תאגידים
  • תעשייה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי