מה אפשר לעשות ב-400 ספרים? הצעה לספריה יהודית, קרקוב, שנת 1571

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

דוד דרשן היה תלמיד חכם בשולי קהילת הלמדנים היהודית של קרקוב לקראת סוף המאה השש-עשרה ואספן חובב של ספרים. כשהיו באמתחתו ארבע-מאות כרכים עלה בדעתו להעמידם לרשות הכלל כספרייה ציבורית – מוסד חדש, שהצורך בו נולד בעקבות השתרשות המצאת הדפוס – והוא אף הציע לשמש בה בתור ספרן ומידען. בהקדמה לספר שפרסם, מציג דוד דרשן את תפישתו לגבי המסגרת החדשה להבאת ידע כתוב ומודפס אל הציבור המתעניין ואת התועלת העשויה לצמוח ממנה. הרעיון לא התממש, אבל בחינה מקרוב של המסמך הזה, כפי שמראה אבריאל בר-לבב, מאפשרת הצצה מרתקת אל לידתו של מושג הספרייה הציבורית היהודית באירופה, אל הרגע שבו אוכלוסיות חדשות נפגשות עם ספרים וסוג חדש של למדנים מבקש לעצמו מעמד כבני-סמכא. Refereed/Peer-reviewed
כותר מתורגם של התרומהWhat Could be Done with Four Hundred Books? : A Proposal for a Jewish Library, Krakow 1571
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)42-49
מספר עמודים8
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך112
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

  • ihp
  • דוד דרשן מקרקוב -- מאה ה-16
  • היסטוריה יהודית -- עת חדשה
  • ספריות יהודיות -- פולין
  • ספריות ציבוריות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי