מהקמפוס לנמל: סיקור שביתות ושובתים בתקשורת הישראלית

יוסי דהאן, שלומית בנימין, מוטי גיגי, שלומית ליר, מתתיהו שמואלוף, נפתלי שם טוב

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה בוחן סוגיות של זהות ומעמד בסיקור שביתות בתקשורת הישראלית ובודק את המציאות הסמלית שהמדיה מבנה בהתייחסות לשביתות ולשובתים. המחקר עוקב אחר הסיקור התקשורתי בשלוש שביתות: שביתת הסגל הבכיר באוניברסיטאות (2001), שביתת עובדי הנמלים (2004) ושביתת העובדים הארעיים בנמל התעופה בן גוריון (2006). במסגרת המחקר נבחנת השאלה כיצד פועלים מנגנוני ההבניה והמסגור התקשורתיים בכל אחת מהשביתות, ואם מנגנונים אלה מייצרים ייצוגים מעמדיים ואתניים מובחנים בהתייחסותם לכל אחת משלוש קבוצות השובתים. מניתוח כמותי ואיכותי של הממצאים עולה מידה רבה של מובחנות תקשורתית, כאשר הסגל הבכיר באוניברסיטאות סוקר לחיוב לעומת הסיקור השלילי של עובדי הנמלים והעובדים הארעיים. מובחנות זו התבטאה במסגור, בתבניות חוזרות של מיון וארגון המידע ובהבניה שונה של ייצוגי מעמד ואתניות של כל אחת מקבוצות השובתים. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)29-56
מספר עמודים28
כתב עתסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
כרך14
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

הערה ביבליוגרפית

With an English summary.

IHP publications

 • ihp
 • Mass media
 • Mass media -- Social aspects
 • Strikes and lockouts
 • אמצעי התקשורת וחברה
 • אמצעי התקשורת וכלכלה
 • סיקור וניתוח אמצעי התקשורת
 • שביתות

RAMBI publications

 • rambi
 • Strikes and lockouts -- Press coverage -- Israel
 • Mass media policy -- Israel
 • Social groups -- Israel
 • Social status -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי