מבט על מערכת החינוך בישראל מזווית שונה: הצעה לקריטריונים משלימים להישגים לימודיים להערכת מערכת החינוך

נחום בלס, עדו אבגר, יצחק ברקוביץ

פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

שפה מקוריתעברית
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

פורמט ציטוט ביבליוגרפי