מבחני שטף ככלי לבדיקת תפקודים ביצועיים: בסיס אנטומי, בסיס פונקציונאלי ושימושים קליניים

Iftah Biran, Amir Glik, Gitit Kave

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהFluency Tests for Examination of Executive Functions.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)26-29
מספר עמודים4
כתב עתJournal of the Israeli Neurological Association
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

פורמט ציטוט ביבליוגרפי