לפתח בינה דיגיטלית וללמד בכיתה חכמה: הכשרת עובדי הוראה לשילוב לוח אינטראקטיווי ('חכם')

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המאמר מבוסס על מחקר שבחן היבטים פדגוגיים של שילוב הלוח האינטראקטיווי. נבחנו שיעורים שהכינו 43 עובדי הוראה שסיימו קורס להתפתחות מקצועית לקראת שילוב הלוח האינטראקטיווי בכיתתם. הממצאים הראו התאמה טובה בין בחירת כלים טכנולוגיים לבין רעיונות פדגוגיים שעמדו בבסיס השיעורים. עובדי הוראה השתמשו בכלים רבים ייחודיים ללוחות אינטראקטיוויים, פרט לאפשרות תיעוד הנעשה במהלך השיעורים - פונקציה מהותית לטכנולוגיה זו. בשיעורים שנבחנו נעשה שימוש רחב בלמידה מסתעפת ברשת האינטרנט, אך לא נוצלה כראוי האפשרות לנוע קדימה-אחורה בקובץ הלוח עצמו, בהתאם למתרחש בשיעור. עובדי ההוראה עודדו אינטראקציות בין לומדים ללוח האינטראקטיווי, אך לא תמכו במידה מספקת באינטראקציה בין הלומדים עצמם. בשיעורים שהוצגו נעשה שימוש במגוון גישות פדגוגיות, כולל פעילויות רבות של הבניית ידע בגישה הקונסטרוקטיוויסטית. המשתתפים תפקדו יותר כמנחים המספקים 'פיגומים' ללמידה מאשר כמקור ידע המעביר אותו ללומדים. הממצאים הראו כי עובדי הוראה ידעו ליישם היטב כללים לעיצוב דיגיטלי וכללים לשילוב מולטימדיה בהוראה שנלמדו במהלך ההכשרה. למחקר השלכות חשובות במיוחד בחינוך מבוגרים. (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)66-80
מספר עמודים15
כתב עתגדיש: ביטאון לחינוך מבוגרים
כרך13
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP publications

  • ihp
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • הכשרה מקצועית
  • לוח חכם
  • למידה
  • מולטימדיה אינטראקטיבית
  • מורים
  • מורים ותלמידים
  • תלמידים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי