ישראל ושרי האומות, מלחמה, טהרה וטומאה: פירושי עשר הספירות המיוחסים לר' יוסף ג'קטיליה

Naama Ben Shachar , Tzahi Weiss

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהIsrael and the archons of the nations, war, purity and impurity: Three Commentaries to the Ten Sefirot Attributed to R. Joseph Gikatilla
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםLos Angeles
מוציא לאורCherub Press
מסת"ב (מודפס) 9781933379876
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

פורמט ציטוט ביבליוגרפי