יזמות אסתטית בעין המצלמה: ייצוגים של נערות ישראליות יפות בעידן של אי ודאות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהGirl as uncertainty: Representations of Israeli beauties as aesthetic entrepreneurialism
שפה מקוריתעברית
כתב עתדברים
סטטוס פרסוםהתקבל/בדפוס - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי