יהודים על פרשת דרכים : שיח הזהות היהודית בהונגריה בין משבר להתחדשות, 1926-1908

גיא מירון (עורך), אנה סלאי (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

ספר זה מגיש מבחר מתורגם של מאמרים שכתבו סופרים ואינטלקטואלים יהודים בהונגריה בשנים 1926-1908 וראיונות עמם. כיצד רואה כל אחד מהם את זהותו היהודית וכיצד הוא מציע להתמודד עם הבעיה היהודית? שאלות אלו עומדות במרכז המאמרים. מבעד לרקע היסטורי ותרבותי שאינו מוכר לקורא הישראלי עולות בחיבורים אלו שאלות יסוד המוסיפות להעסיק אינטלקטואלים יהודים גם בימינו.

הכותבים והמרואיינים מייצגים פנים שונות של יהדות שניתן לכנותה פוסט-אסימילטורית. רבים מהם מתמודדים עם שאלת יחסם למורשתם, שהתרחקו ממנה בתהליך התבוללות, ועם הדרך שבה הם רואים את המתח בין האוניברסלי לפרטיקולרי בזהות היהודית. תוך כדי דיון זה הם למעשה יוצרים שיח יהודי מתחדש בעל אופי אקזיסטנציאלי. בסוגיות המעניינות העולות במאמרים באה לידי ביטוי אמביוולנטיות עמוקה ביחס לזהות היהודית, פרשנויות שונות מוענקות לנצרות כדרך להגדרת הזהות היהודית, וניכר יחס מורכב של משיכה ודחייה כלפי הרעיונות הציוניים.

המבוא לספר מעגן את המאמרים והראיונות בהקשרם ההיסטורי והרעיוני בתולדות הונגריה ויהודיה ומציג תמונה כוללת של הסוגיות העקרוניות הנידונות בהם. אחרית דבר מציגה את הרקע הביוגרפי של הכותבים ושל החוגים הרעיוניים שמהם באו וקושרת כמה מן החיבורים המתורגמים למפעלם הספרותי הרחב של כותביהם.
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרמת-גן
מוציא לאורהוצאת אוניברסיטת בר אילן
מספר עמודים234
מסת"ב (מודפס)9789652263377
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

פורמט ציטוט ביבליוגרפי