חשיפות והגנות מפני סיכוני שוק - פרקטיקה ודיווח

דן וייס, אפרת שוסט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

הפעילות הכלכלית המודרנית גורמת לחשיפת החברות לסיכוני שוק ולמאמצים מתמשכים לנקוט בצעדי הגנה מפני אותם סיכונים. סיכוני השוק כוללים בעיקר שינויים בשערי מטבעות, שינויי ריבית ושינויים במחירי סחורות ומוצרים. התממשות סיכוני שוק עלולה להיות בעלת השפעה גדולה על שווי נכסי החברה והתחייבויותיה ו/או על תזרימי המזומנים העתידיים שלה. לפיכך, חלק מהחברות נוקטות באמצעי הגנה שונים להפחתת או למניעת החשיפה לסיכוני שוק. אמצעים אלו כוללים הגנות טבעיות (קיזוז הדדי בין נכסים והתחייבויות או בין תזרימי מזומנים עתידיים נגדיים) ומכשירים פיננסיים נגזרים. לאור ההתפתחויות הללו עולה הצורך של המשקיעים, כמו גם של נושים, לקוחות, עובדים וגורמים אחרים בהבנה ובניתוח של סיכוני השוק הניצבים בפני החברה ושל אמצעי ההגנה בהם עושה החברה שימוש. למשל, משקיעים בעלי רמת שנאת סכון גבוהה עשויים לדרוש תשואה צפויה עודפת מהשקעה במניות חברה בעלת חשיפה גבוהה לסיכון שוק גבוה יותר מאשר משקיעים בעלי רמת שנאת סיכון נמוכה. מכאן עולה השאלה, האם הדוחות הכספיים, התופסים מקום מרכזי בגילוי שנותנת החברה על אופי פעילותה ועל תוצאותיה, מספקים לקוראים מידע מספק לגבי חשיפה לסיכוני שוק ואמצעי ההגנה שנקטה החברה מפני סיכונים אלה (תקציר מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)223-232
מספר עמודים10
כתב עתרואה החשבון
כרך54
מספר גיליון3
סטטוס פרסוםפורסם - 2005
פורסם באופן חיצוניכן

IHP publications

  • ihp
  • סיכונים כלכליים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי