חקר יהדות גרמניה: עבר מתמשך – שיח חוקרים בין-דורי

Guy Miron (אחר)

פרסום מחקרי: תוצר מחקר שאינו טקסטתוצר דיגיטלי / חזותי

שפה מקוריתעברית
המדיה של הפרסוםמקוון
סטטוס פרסוםפורסם - 17 יוני 2021

הערה ביבליוגרפית

מרכז ליאו בק ירושלים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי