"זו המציאות שאני מכירה": רווחה תעסוקתית אצל נשים במקצועות הטיפול בעמותות בישראל

ענבר ליבנת, מיכל אלמוג-בר, מיכל סופר, מימי איזנשטט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום '"זו המציאות שאני מכירה": רווחה תעסוקתית אצל נשים במקצועות הטיפול בעמותות בישראל'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Keyphrases

Social Sciences