התנהגות אזרחית ארגונית: סינדרום החייל(ת) הטוב(ה) בישראל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

במאמר מוצגת קריאה פמיניסטית של המושג "התנהגות אזרחית ארגונית" ושל רכיביו, והוא מנותח בהקשר הישראלי. המחברות טוענות כי אף שהשיח בנושא זה כפי שמוצג בספרות הוא לכאורה ניטרלי מבחינה מגדרית, בפועל מגדר הוא רכיב מרכזי בעיצוב המושג. אופיו המגדרי של המושג נחשף בשתי דרכים: (א) הניתוח בוחן את האופי הרטורי של הטקסט - השפה והמטפורות - המשמש להגדרת המושג על ממדיו השונים, על סמך גישות פמיניסטיות פוסט-סטרוקטורליות; (2) באמצעות שימוש בגישות פוסט-ליברליות, המאמר בוחן כיצד רכיבי המושג מוגדרים ומיושמים בדרכים היוצרות הבחנה תרבותית בין גברים לנשים, וחושף מנגנונים שבאמצעותם השימוש במושג משעתק חלוקות עבודה אופייניות בין נשים לגברים ואי-שוויון מגדרי בארגון. בנוסף, ניתוח זה בוחן את הייחודיות של תופעות אלה ואת המושג של התנהגות אזרחית ארגונית בהקשר הישראלי (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)3-31
מספר עמודים29
כתב עתמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
כרך47
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

  • ihp
  • אזרחות ארגונית
  • ביקורת פמיניסטית
  • התנהגות ארגונית חיובית
  • חיילים
  • יעילות ארגונית
  • מגדר
  • נשים
  • שוויון

פורמט ציטוט ביבליוגרפי